حضرت دانیال گوید :

گرده درخواب ، دلیل بر مال نهانی بود که بیابد و هزینه کند . اگر گرده پخته است ، دلیل که مال نهان کرده بازجوید .

جابرمغربی گوید :

اگر دید گرده حیوانی می خورد که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال است . اگر گوشت او حرام بود ، دلیل بر مال حرام است . بعضی از معبران گویند : دیدن گرده به خواب ، دلیل فرزند است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید