لوک اویتنهاو می گوید :

گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است که به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست می انجامد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید