محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند به ریسمان گره انداخت ، دلیل که بر کاری اعتماد کند . اگر بیند چیزی را محکم ببست و گره کرد ، دلیل بستگی کار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی کار او بیشتر بود . اگر بیند گره نتوانست گشود ، دلیل که کارهای او بسته ماند .

لوک اویتنهاو می گوید :

گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد

گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت

گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود که به سختی قادر به حل آن خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید