محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند گرگ او را بدرید ، دلیل که زن طلاق دهد . اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد ، دلیل که به قدر آن میراث یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گرگ بر سه وجه است .

اول : زن .

دوم : کنیزک .

سوم : خادم .

لوک اویتنهاو می گوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

3ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید