محمدبن سیرین گوید :

دیدن گری در خواب ، دلیل مال و خواسته بود . اگر در گری خارش کرد و ریم در آن بود ، دلیل که مال یابد . اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل که مال یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت ، دلیل که مال جمع کرده را تلف کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید