منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می آید . اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معیشت او تامین می گردد و کامش شیرین می شود و شادی و خوشحالی برای او پیش می آید . اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می برید و هم خوشحال و مسرور می شوید . خریدن گز در خواب همان است که گفتم یعنی مالی است حلال که با زحمت به دست می آید اما اگر در خواب دیدید گز با مغز پسته یا مغز بادام به شما تعارف کردند برای خوشایند شما کاری می کنید که صداقت در آن نیست . وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و خیانت و حیله و نیرنگ است و گرفتن چنین گزی خدمتی است خائنانه . هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر باشد فریب و نیرنگ بیشتر است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید