حضرت دانیال گوید :

دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است . برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید