محمدبن سیرین گوید :

دیدن گلاب درخواب ، دلیل تندرستی بود آن که مردم او را ثنا گویند . اگر بیند که گلاب بر کسی ریخت ، دلیل تندرستی ان کس بود . اگر بیند که گلاب خورد ، دلیل که غمگین گردد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که گلاب به همه می داد ، به نیکوئی مشهور گردد . اگر بیننده عالم بود ، دلیل که مردم از علم او بهره یابند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گلاب اشک است و می دانیم که گلاب را تقطیر می کنند و از گل می گیرند و اشک را نیز زیرا در شادی می ریزیم و هم در غم و اندوه و ماتم . به هر حال گلاب در خواب اشک است ولی باید دید گلاب را کجا و در چه شرایطی در خواب می بینیم . اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید خوب است و خبری خوش به شما می رسد . می گویند ملائک و کروبیان از هر کجا که بگذرند یا هر جا حضور یابند فضای آن جا عطر آگین و معطر می شود زیرا آن ها یکی از بوهای بهشتی را با خود می آورند . معبران کهن بر مبنای این اعتقاد نوشته اند که اگر در خواب بوی گلاب استشمام کنید خبری خوش به شما می رسد یا امیدی در دلتان پدید می آید که باعث تقویت روحیه شما می شود . ولی اگر دیدید که خودتان گلاب دارید و مصرف می کنید گریه خواهید کرد . گاهی پیش می آید که شخصی در یکی از اماکن مقدس زیارتی از فرط هیجان به گریه می افتد و گاه پیش می آید که در غم و رنج خود اشک می ریزیم به هر حال گلاب اشک است . اگر دیدید کسی گلاب می پاشد ، آن طور که در روزه خوانی ها و اماکن زیارتی گلاب پاشی می کنند ، کسی شما را می گریاند و اشکتان را در می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 20
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید