آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که با مشکلاتی روبرو خواهد شد که شاید منجربه بی آبرویی او می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید