آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شکست می خورید .

2ـ دیدن گلدان شکسته در خواب ، علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید