محمدبن سیرین گوید :

دیدن گلو درخواب ، دلیل بر امانت است و گذاردن وام . اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود ، دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد ، اگر بیند که رنجی در گلوی پدید آمد ، تاویلش به خلاف این است . اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود . اگر تنگ بیند ، دلیل که امانت نگهدارد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گلو درخواب ، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و نقصان که درگلو بیند . دلیل بر خرج و دخل است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید . اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید . اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و بالاخره در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود . اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید . اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما درغ خواهد گفت .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید که او شما را فریب داده است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید