محمدبن سیرین گوید :

دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر این خواب را زنی بیند ، شوهر کند .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب گلیمی سبز بیند ، دلیل است بر زنی مستوره ، اگر گلیمی سرخ بیند ، دلیل که آن زن معاشر است . اگر گلیم زرد بیند ، دلیل است آن زن بیمارگونه بود . اگر سیاه بیند ، دلیل که آن زن عالمه است . اگر گلیم ضایع بیند ، دلیل است از زن جدا شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است .

اول : رئیس .

دوم : مهتری ( سروری ) .

سوم : زنی توانگر ( زنی ثروتمند ) .

چهارم : کنیزک .

پنجم : منفعت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید