آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید گل کلم می خورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

2ـ دیدن گل کلم در حال رشد ، نشانة آن است که پس از شکست و ناکامی آینده ای درخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در باغ ، گل کلم ببیند ، علامت آن است که بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می کند ، نه با ارادة خود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید