محمدبن سیرین گوید :

دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد . اول : آن که بر درخت بود . دوم : آن که از درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد ، دیدن آن درخواب ، دلیل غم و اندیشه بود . اگر بی وقت بیند ، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند ، دلیل غم و گریست بود .

جابرمغری گوید :

اگر بیند درخت گل در خانه داشت ، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد . اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند ، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب ، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گل به خواب شش وجه بود .

اول : فرزند .

دوم : دوست .

سوم : مردی دون همت ( مردی فرومایه ) .

چهارم : کنیزک .

پنجم : غلام .

ششم : نامه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد . دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است . چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم . گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند . در مورد شقایق که کم دوام ترین گل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید . این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند . کلا دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم .

لوک اویتنهاو می گوید :

سفید : مشکلات

زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

چیده شده : سود و فایده

گلی که رشد میکند : شادی و عشق

گل گرفتن : دوستی وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چیدن گل : سود

گل پژمرده : بیماری

گل نرگس : بی وفایی

گل لاله : بی خیالی

چیدن آن : سرخوردگی

هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

دسته گل : شادی زود گذر

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن باغی در گل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که گل خورد ، دلیل که مال بر عیال هزینه کند . اگربیند که خانه خود را به گل اندود کرد ، دلیل غم است . اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند ، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است . اگر بیند درمیان گل غرق شد ، دلیل که به بلائی درماند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند که از میان غرقاب ( آب عمیق ) گل برآمد و خود را بشست ، دلیل که از غم برهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گل را در کاه گل نوشته ام . دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیرمی شود . برای یافتن تعبیر گل به ( کاه گل ) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است .

لوک اویتنهاو می گوید :

گل و لای

دیدن

گل و لای

: یک بیماری طولانیافتادن در

گل و لای

: زیان

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می کنید ، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گل می رسید ، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

4ـ اگر زنان در خواب گل ببینند ، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و کار با سردر گمی روبرو خواهند شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید