محمدبن سیرین گوید :

دیدن گنبد درخواب ، دلیل زن است . اگر در خواب گنبدی پاکیزه بیند ، دلیل است زنی خوبروی بخواهد .

جابرمغربی گوید :

گنبد درخواب چهار وجه است ، اول : زن . دوم : بزرگی . سوم : منفعت . چهارم : عزوجاه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی می بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی است از روحانیت و اعتقادات مذهبی که در هر یک از ما به نحوی جلوه می کند . کلا اگر در خواب گنبدی ببینیم طوری غمین و اندوهگین می شویم که به دل جوئی و محبت دیگران نیاز پیدا می کنیم . این نیز غمی است که از روحانیت جدا نیست . دیده اید که عامه مردم به وقت برخورد با گرفتاری ها و غم ها و مشکلات نذر و نیاز می کنند یا توسل می جویند دیدن گنید در خواب تصویری است از همین نوع گرفتاری ها . لحظاتی پیش می آید که انسان دل گرفته و غم زده ترجیح می دهد در یک زیارتگاه باشد و گریه کند . حتی فقط گریستن او را تسکین نمی دهد . دیدن گنبد در خواب گویای چنین حالتی است که غم نیست و شادی هم نمی تواند باشد بل که دل گرفتگی است . اگر گنبدی را از فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می روید و اگر در جائی باشید که سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دل جوئی می کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است که تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .

2ـ اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است که هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید