محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند گنج یافت ، دلیل است بیمار شود . اگر بیند گنج ناپدید شد ، تاویلش به خلاف این است .

جابرمغربی گوید :

یافتن گنج درخواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به سبب آن که جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاک شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید