محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند گنگ شده ، دلیل بر نقصان دیدن بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است . اول : درویشی . دوم : بدحالی . سوم : غم . چهارم : نقصان عیش . پنجم : مصیبت . ششم : نقصان دین . اگرگنگی بیند گویا شد ، دلیل که کارها بر وی گشاده شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید