منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است . اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد ولی اگر چنین بچه ای در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و اشاره ای است به پاکی و بی گناهی و معصومیت . اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می شود . اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست و او بی گناه است . اگر خودتان در خواب ببینید گهواره ای خریده اید موردی پیش می آید که مجبور می شوید بی گناهی خود را ثابت کنید . اما در مورد گهواره یک مورد نا خوشایند نیز هست . اگر زن یا مردی سالمند که مرض دشوار و دیر علاج دارد گهواره به خواب ببیند خوب نیست و خبر از پایان زندگی اوست

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خفته است ، نشانة خوشبخت شدن و محبت به کودکان است .

2ـ اگر خواب ببینید کودک خود را در گهواره ای تاب می دهید ، نشانة آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تکان می دهد ، نشانة بی آبرویی است . باید مراقب حرفهای پوچ مردم باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید