محمدبن سیرین گوید :

دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید گورستان را زیارت می کرد ، دلیل که اهل زندان را دلداری کند .

جابرمغربی گوید :

اگر در گورستان می رفت ، دلیل که درویش شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گورستان بر سه وجه است . اول : غم . دوم : زندان . سوم : محنت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید