منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم . وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل . پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 11
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید