محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده ، دلیل که غنیمتی به وی رسد . اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود ، دلیل که عاصی و گناهکار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید . اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می کرد یا سر از وی کشیده می داشت ، دلیل بر سختی کارو غم و رنج است که بدو رسد . اگر گورخر را به شکار بگرفت ، دلیل که خیر و نعمت بدو رسد . اگر بیند دو گورخر با وی جنگ می کردند ، دلیل که از بهر وی دو مرد فاسق با یکدیگر جنگ کنند . اگر دید گورخر را به خانه آورد ، دلیل که فاسقی را به خانه آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن گورخر به خواب ، مردی جاهل و احمق است ، چنانکه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد . اگر بیند گوشت گورخر می خورد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند بر گورخری نابینا نشسته بود ، دلیل که مال بی اندازه یابد . اگر بیند وی گورخر شد ، لیل که روزی ب روی فراخ شود ، لکن دین او را زیان باشد .

جابرمغربی گوید :

دیدن پوست و گوشت گورخر به خواب ، مال و غنیمت است . و بعضی ازمعبران گویند جاه و عزت است . اگر بیند سرگورخر یافت ، دلیل که هزار درم بیابد ، یا با مهتری بزرگ او را صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند سرگورخر می خورد ، دلیل که عبادت بسیار کند و دین ورزد . اگر بیند گورخران از پیش او می گریختند ، دلیل که از مسلمانان مفارقت جوید و به راه فساد آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده ، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم . اگر در خواب ببینید سوار گور خر شده اید به سفری دور می روید . اگر دیدید گور خری رام شما است و همراهتان می آید از شخصی که گفته شد سود می برید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است که به کارهای متنوع علاقمند خواهید شد .

2ـ دیدن گورخر وحشی در خواب ، نشانة آن است که به راهی پا خواهید گذاشت که هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید