محمدبن سیرین گوید :

دیدن گوهر به خواب ، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود

.

اگر بیند گوهری داشت ، دلیل است زنی چنین بخواهد

.

اگر دید گوهر او ضایع شد ، دلیل است زن را طلاق دهد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند گوهر می فروخت ، دلیل است دلاکی کند و دختری را به شوهر دهد

.

اگر بیند گوهر سفید داشت ، دلیل است فرزندی آورد

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است

.

اول : مال مذکور

.

دوم : علم مشهور

.

سوم : فرزند معروف

.

چهارم : چیزی گرانبها

.

پنجم : زنی با جمال

.

ششم : سخنی مفید

.

هفتم : خیروبرکت

.

هشتم : کاری نیکو

.

و دیدن گوهرفروش در خواب ، دلیل برخداوند علم و دین است

.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود

.

زن خوب گوهر است

.

فرزند شایسته و برومند گوهر است

.

علم و دانش گوهر است

.

سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می کند به وضع و شرایطی که در بیداری دارید

.

ابن سیرین نوشته اگر در خواب بینید گوهری دارید که نمی دانید چیست ولی می دانید گوهر است و ارزنده و درخشان یا با زنی صاحب جمال و کمال ازدواج می کنید یا صاحب فرزندی می شوید که در زمان خودش دارای نام و آوازه خواهد شد

.

مرحوم مجلسی رحمته الله الیه برای هر یک از سنگ های قیمتی تعبیری مناسب نوشته اما با نحوه کنونی زیست و حیات بشر که جواهرات از میان مردم جمع آوری شده و در بانک ها و مراکز اقتصادی پشتوانه پولی کشورها قرار گرفته نمی توان آن تعابیر را درست دانست

.

کلا گوهر را مورد توجه قرار می دهیم که معنی عام دارد

.

اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند شوهری می کند شایسته و بزرگ و ممتاز

.

گوهر عالی ترین امتیاز برای چیزهائی است که در بالا نام برده شد فقط بیننده خواب باید تشخیص دهد چه وضع و موقعیتی دارد وگوهر در زندگی او چه می تواند باشد

.

فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می شود

.

اگر در خواب ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید فرصتی نیکو را از دست می دهید

.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن گوهر در خواب ، علامت آن است که در امور عاطفی و حرفة خود اقبال خوبی خواهید داشت

.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید