محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر مرد عامی بیند گوی زد ، دلیل که با کسی خصومت نماید .

جابرمغربی گوید :

گوی زدن درخواب ، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید