محمدبن سیرین گوید :

دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ . اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد ، دلیل است در راه دین ثابت بود . اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود ، دلیل که نعمت بر وی زیاده شود . اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد ، دلیل که از سفر مال حاصل نماید . اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت ، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید . اگر بیند گیاه می خورد ، دلیل که بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است .

اول : دین .

دوم : مال .

سوم : فرزند .

چهارم : ولایت و فرمانروایی .

پنجم : نیکوئی حال ( خوبی وضع و حال ) .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

2ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .

3ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید