محمدبن سیرین گوید :

دیدن گیسوها درخواب ، دلیل عز وجاه بود کسی را که گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را ، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر صلی الله علیه و آله است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند . اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد . داشتن گیسو با شرحی که داده شد بستگی به رسم زمان دارد . وقتی بود که مردان گیسوی خود را بلند نگه می داشتند . در دوره ای نیز تنها علویان و صفویان و قلندران گیسو داشتند . در عهد صفویه گیسو مشخصه علویان بود که از احترام خاصی برخوردار بودند و هر جا می رفتند مردم مقدمشان را گرامی می داشتند ولی اینک حتی علویان صفویان نیز موی بلند را نمی خواهند و نمی پسندند . پس درباره گیسوی مردان حکم کلی نمی توان یافت اما برای زنان گیسو همیشه بوده و خواهد بود . گیسو برای زن عزت و آبرو و احترام خانوادگی است . اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد . اگر زنی گیسوی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود . برای مردان نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند دلیل بی آبروئی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند . اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می شود و مورد اتهام و افترا قرار می گیرد . این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید