لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که چیزی را یادگاری گرفته‌اید ، به این معنا است که به هدف خود خواهید رسید .

اگر خواب ببینید که به شخصی یادگار می‌دهید ، به این معنا است که در انجام کاری موفق و پیروز خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید