محمدبن سیرین گوید :

یاسمن درخواب ، اگر به وقت دید فرزندی بود مقبل و بریدن آن غم است .

اگر بیند کسی بدو داد ، میان ایشان جدائی افتد و درخت یاسمن ، زنی بود توانگر و بد .

اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم . اگر یاسمین سفید باشد ، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش عاقبت . یاسمین چون گل های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد . لذا دیدنش در خواب نیکو است . درخت یاسمین خوب است اما اگر کسی گل یاسمین از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست جدایی می افتد . شاید دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهای یاسمین نشان جدایی است بین گیرنده و شخصی که مورد توجه اوست . اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا . چیدن یاسمین از درخت را نیز خوب ننوشته اند و غم و رنج و دوری و جدایی و فراق تعبیر دارد زیرا یاسمین چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می شود و از بین می رود . برخلاف آن که اگر ساقه اش در آب باشد مدتی می ماند . مجلسی رحمه الله علیه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاسمین و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است ، و شادی و اگر درخت یاسمین باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید