محمدبن سیرین گوید :

یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک . اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر . اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال . اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود . اگر بیند یاقوت بی حد داشت مال بسیار یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود . یاقوت سرخ و کبود ، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد . چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند ، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد ، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد . اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند ، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :

یاقوت : خوشبختی برای شما و خانواده اتان

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یاقوت در خواب ، علامت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید .

اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است ، علامت آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

اگر در خواب یاقوتی ببینید ، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد . اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید ، علامت آن است که به هدف خود می‌رسید . مشاهده‌ی یاقوت زرد در خواب ، علامت اوقات لذتبخش است . اگر در خواب یاقوت زردی هدیه بگیرید ، به این معنا است که دل بسته‌ی جنس مخالف خواهید شد . مشاهده‌ی یاقوت کبود در خواب ، به معنای کسب ثروت است . اگر در خواب یاقوتی را گم کنید ، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‌شوید .

دیدن یاقوت کبود در خواب ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت . تعبیر این خواب برای زنان ، علامت آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد .

لیلا برایت می‌گوید :

پیداکردن یاقوت کبود در خواب ، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید