لوک اویتنهاو می گوید :

یتیمخانه : بد نامی

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است که تا هنگامی که شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود .

مشاهده‌ی یتیم خانه در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید مراقب اطراف خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید