آنلی بیتون می‌گوید :

همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید .

اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است که با پذیرش وظایفی جدید از نزدیکان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی که به علاقه ای ویژه دارید دیدن یک یتیم در خواب ، بیانگر جدایی از دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید