آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند .

اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

اگر خواب ببینید که چیزی را در یخچال می‌گذارید ، به این معنا است که برای موفقیت تلاش می‌کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن یخچال در خواب ، نشانه‌ی آگاهی از مسائل مهم است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید