محمدبن سیرین گوید :

یخ درخواب غم و غصه بود ، خاصه در سرما .

جابر مغربی گوید :

یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در زمستان بیند عیش خوش بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود . مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست . اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت . ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید . احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید . آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

یخ : ناراحتی

شکستن آن : ترس بیمورد

روی آن سر خوردن : تصادف

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن یخ در خواب ، نشانة آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمرة فعالیت شما را نابود بسازند .

2ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانة آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

3ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانة آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

5ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبة پشت بام خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

6ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانة آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید .

7ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانةآن است که امیدها به یأس مبدل می شود .

8ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .

9ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانة آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید .

10ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد .

11ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

12ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانة آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب یخ ببینید ، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند . راه رفتن بر روی یخ در خواب ، بیانگر دردسر و گرفتاری است . دیدن قندیل‌های یخ در خواب ، بیانگر بیماری است .

لیلا برایت می‌گوید :

خوردن یخ در خواب ، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است ، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید