آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می کنید ، نشانة آن است که به مقامی بالاتر از آنچه فکر می کردید منصوب می شوید .

اگر دختری در خواب ، یقه ببیند ، نشانة آن است که چندین خواستگار خواهد داشت ، اما هیچ کدام با او صادق نخواهند بود و او برای مدت طولانی تنها و مجرد می ماند .

دیدن یقه‌ی پیراهن در خواب ، علامت موفقیت و پیروزی در انجام کارها می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید