یوز : جانوری شکاری کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصا شکار آهو و مانند آن کنند

محمدبن سیرین گوید :

یوز درخواب دشمنی بود فرومایه . اگر بیند که با یوز طعام می خورد ، از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد . اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

یوز ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست . این حیوان در خواب به دشمن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد . اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید . اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوز راندید ، دشمن را از خود می رانید . نگاه کردن در چشم یوز خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید