آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .

اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید ، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که یک چشم دارید ، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید