تصاویر دیدنی از رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رضا یزدانی در مراسم رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

تصاویر مهدی پاکدل در رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

تصاوی رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

تصاویر جشن امضا آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رضا یزدانی در رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی

مهدی پاکدل در رونمایی و جشن امضای آلبوم دیوونه خونه مجازی اثر رضا یزدانی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید