یکی از حجاج هنگام پرتاب سنگ به رمی   عکس سلفی گرفته است. این عکس سلفی  به شدت مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته و برخی آنها را عکس سلفی با شیطان نامیدند.

رمی مکانی است که در منا قرار دارد رمی جمرات در منا یکی از مهمترین اعمال در حج می باشد این کار پرتاب سنگ ریزه به جمره می باشد پرتاب این سنگ ها به سمت شیطان می باشد که دلیل پرتاب این سنگ ها این است که دیگر از شیطان پیروی نکنند در اعمال حج امسال یکی از حجاج هنگام پرتاب سنگ ریزه به رمی با گوشی خود عکس سلفی گرفته است که این سلفی گرفتن او مورد توجه کاربران مجازی قرار گرفته است.

سلفی یک حاجی در رمی جمرات

سلفی یک حاجی  به شدت مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

عکس سلفی یک حاجی

رمی جمرات

سلفی گرفتن حاجی

منبع: فردا

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید