کاملترین لیست اسم دختر با ح

انتخاب اسم برای خانم کوچولوها کار ساده ای نیست و دغدغه مهمی برای والدین است اگر این روزها قدم نورسیده دارید و می خواهید برای او از میان اسامی دخترانه یک اسم دختر با ح را انتخاب کنید ما در تانما بهترین های اسم دختر با ح را گردآورده ایم.

اسم دختر با ح

فهرست اسم دختر با حرف ح

اسم دختر با حرف ح

حامده : سپاسگزار ، حمد کننده خدا

حره : دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حسنی : نیکو،پسندیده

حسنیه : نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حِلما : جمع حَلیم، بردباران، صبوران

اسم دختر با ح

نام دختر با حرف ح

حنا : گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حورا : حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.

حَلیا : زیور و آرایش

حنیفا : حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حنیفه: حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حنان : بسیار مهربان ،یکی از نامهای خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

اسم دختر با ح

نام دخترانه با ح

اسم دختر امروزی با حرف ح

حریر: ابریشم؛ نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف

حنا: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.

حورا: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.

حوردیس: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست.

حوریا: از حوری به معنی فرشته بهشتی می آید، آن که چون حور زیباست.

اسم دختر با ح

اسم دختر امروزی با حرف ح

اسم دختر مختوم به الف با ح

حَسِیبا: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا «پسوند نسبت»)، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل - فارسی

حَسْنا: زیبا، زن زیبا

حَلیا: زیور و آرایش

حُسنا(حُسنی): نیک، پسندیده

حُلما: جمع حَلیم، بردباران، صبوران.

حمرا: سرخ رنگ

حمیرا: مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ لقبی که پیامبر اسلام(ص) به عایشه داده بود.

حنا: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.

اسم دختر با ح

نام دختر با حرف ح

حوا: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)

حورا: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.

حورآسا: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.

حوری لقا: آن که چون حوری زیباست.

حوریا: از حوری به معنی فرشته بهشتی می آید، آن که چون حور زیباست.

حیفا: نام بندری در فلسطین

اسم دختر با ح

اسم دختر مختوم به الف با ح

اسم دخترانه مذهبی باحرف ح

حانیه : یکی از القاب حضرت فاطمه زهرا(س)

حنیفا : حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حنیفه: حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور،حور بهشتی

حورانه: مثل حور زیبا

حره : دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حامده : سپاسگزار،حمدکننده خدا

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنی : نیکو،پسندیده

حسنا : زن زیبا

اسم دختر با ح

نام دختر با ح

حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حمراه(hamraah) : حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)

حمرا : سرخ

حماسه : دلیری و شجاعت،کار افتخارآفرین

حنا : نام گیاهی بهشتی

حنان : بسیار مهربان ،یکی از نام های خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

حور آسا : حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست

حور آفرین : حور( عربی) + افرین (فارسی)= آفریننده حور یعنی زنی که دختر زیبا بدنیا میاورد

حوردیس : آنکه چون حور زیباست

حور رخ : همانند حور

حورزاد : زاده حور ،از شدت کمال زیبایی انگار از نسل حور است

اسم دختر با ح

فهرست اسم دختر با حرف ح

حوری دخت : دختر حوری

حوروش : آنکه چون حور زیباست

حور بانو: بانوی زیبا رو همانند حوریان بهشتی

حوریا : آنکه چون حور زیباست

حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زینب

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلیه : زینت ،زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی

اسم دختر با ح

اسم دخترانه مذهبی باحرف ح

اسم دختر پرطرفدار با حرف ح

حورا : حور،حور بهشتی

حامده : سپاسگزار،حمدکننده خدا

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنیه : نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حسنا : زن زیبا

اسم دختر با ح

اسم دختر پرطرفدار با حرف ح

حماسه : دلیری و شجاعت،کار افتخارآفرین

حنا : نام گیاهی بهشتی

حنان : بسیار مهربان ،یکی از نام های خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

حوری دخت : دختر حوری

حوریا : آنکه چون حور زیباست

حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زینب

اسم دختر با ح

اسم دختر پرطرفدار با حرف ح

اسم دختر کوتاه با حرف ح

حَبه: دانه بعضی از میوه ها و گیاهان؛ (به مجاز) پول بسیار اندک
حره: زن آزاده، لقب زنان اشرافی، خاتون، نام خواهر محمود غزنوی
حنا: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام
حوا: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی، در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)

اسم دختر با ح

اسم دختر کوتاه با حرف ح

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید