این روزها متن بیو بسیار طرفدار پیدا کرده است و افراد با روحیات و سلایق مختلف، موضوعات متنوعی را برای بیوی واتساپ، تلگرام و اینستاگرام خود استفاده می کنند. البته باید این را هم مد نظر داشت که متن بیو باید شرایط خاصی داشته باشد یعنی کوتاه، معنا دار و جذاب باشد. نمونه هایی از بهترین متن بیو انگلیسی انگیزشی را در تانما بخوانید؛

بیوهای انگیسی با موضوعات انگیزشی جذاب

Be you, do you, for you

خودت باش ، خودت انجام بده، بخاطر خودت

You have to believe the changes you’ve already made

شما باید تغییراتی را که قبلاً ایجاد کرده اید باور کنید.

Make peace with your broken pieces

با تکه های شکسته خود صلح کنید.

جملات بیو

Let go of anything that is toxic to your progression

هر چیزی که برای پیشرفت شما سمی است را کنار بگذارید.

The way you speak to yourself matters the most

نحوه صحبت با خود بیشترین اهمیت را دارد.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive

زندگی را زیاد جدی نگیرید. شما هرگز زنده از آن خارج نخواهید شد.

بیو واتساپ

Let’s just be who we really are

بیایید همان باشیم که واقعا هستیم.

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost

"برخی از مسیرهای زیبا را نمی توان بدون گم شدن کشف کرد."

They told me I couldn’t. That’s why I did

می گفتند نمی توانم. به همین دلیل انجام دادم.

بیو واتساپ

بیو تلگرام

Grow through what you go through

از طریق آنچه که می گذرانید، رشد کنید.

Seek respect, not attention. It lasts longer

به دنبال احترام باشید نه توجه. بیشتر طول می کشد.

Aspire to inspire before we expire

قبل از انقضا، الهام بخش بودن را طلب کن.

بیو اینستاگرام

I don’t care who likes it and who doesn’t

برام مهم نیست کی آن را دوست داره و کی دوست نداره

Don’t dream of it. Train for it

"خوابش را نبین، برای آن تمرین کنید. ”

Life is way too short for bad vibes

زندگی برای داشتن احساسات بد خیلی کوتاه است.

متن بیو واتساپ

I feel the start of something new

من شروع یک چیز جدید را احساس می کنم

You the best I ever had

تو بهترینی هستی که تا حالا داشتم

Turn ya savage up and lose ya feelings

وحشی درونت رو نشون بده احساست رو رها کن

متن بیو واتساپ

متن بیو تلگرام

Let’s celebrate with a toast and get lost in tonight

بیایید با یک نان تست جشن بگیریم و در امشب گم شویم

Live for today, plan for tomorrow, party tonight

برای امروز زندگی کنید، برای فردا برنامه ریزی کنید، امشب مهمانی بگیرید

but my personality is lit

شخصیت من روشن است

متن بیو اینستاگرام

I’m here for a good time not a long time

برای مدتی خوب اینجا هستم نه مدتی زیاد

I only ever wrote letters to the ocean, the stars and you

من فقط نامه ای به اقیانوس، ستاره ها و شما نوشتم

My excuse is that I’m young

بهانه من این است که من جوان هستم

جمله انگلیسی انگیزشی برای بیو

Forever" is composed of nows"

"برای همیشه" از حال ها تشکیل شده است

You only live once

تو فقط یک بار زندگی می کنی

Let the good times roll

بگذارید اوقات خوب بچرخد!

متن بیو انگلیسی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو واتساپ

I’m just saying you could do better

فقط می گویم شما می توانید بهتر عمل کنید

"I do a thing called “What I want

من فقط یک چیز را انجام میدهم: "آنچه می خواهم"

Doing the most, saying the least

بیشتر کار کن ، کمتر حرف بزن

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو تلگرام

Know yourself, know your worth

خودتان را بشناسید، قدر خود را بدانید.

The best revenge is massive success

بهترین انتقام موفقیت چشمگیر است.

Eat, sleep, create

بخورید، بخوابید و خلق کنید.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

If I cannot do great things, I can do small things in a great way

اگر نتوانم کارهای بزرگ انجام دهم ، ولی می توانم کارهای کوچک را به طرز عالی انجام دهم.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream

شما هیچ وقت برای رسیدن به هدف دیگری یا داشتن رویای جدیدی پیر نیستید.

It wasn’t always easy but it’s worth it

همیشه آسان نیست، اما ارزشش را دارد.

بیو انگیزشی

جملات انگلیسی انگیزشی برای بیو

Always aiming to be a rainbow at the end of a thunderstorm

همیشه سعی کنید رنگین کمان بعد از پایان رعد و برق باشید.

Die having memories, don’t die with just dreams

با نگه داشتن خاطرات میمیرید، اما فقط با داشتن رویاها است که زنده می مانید.

Take care of your body; it’s the only place you have to live

مراقب بدن خود باشید؛ چون این تنها جایی است که باید زندگی کنید.

بیوی انگیزشی انگلیسی

My goal is to create a life that I don’t want to take a vacation from

هدف من خلق زندگی است که نمی خواهم فقط تعطیلات داشته باشد.

Your best teacher is your last mistake

بهترین آموزگار تو آخرین اشتباه توست.

With confidence, you have won before you have started

با داشتن اطمینان ، قبل از شروع کار برنده شده اید.

جملات بیو

Don’t look for society to give you permission to be yourself

دنبال این نباشید که جامعه به شما اجازه دهد تا خودتان باشید.

My greatest fear isn’t starting. My greatest fear is not making it to the top

بزرگترین ترس من شروع کردن نیست. بزرگترین ترس من به نحو احسن تمام نکردن کار است.

When the pain passes, you eventually see how much good came out of a bad situation

وقتی درد از بین رفت، درنهایت می بینید که چقدر خوب از یک شرایط بد بیرون آمده اید.

متن بیو واتساپ

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I am worthy of the greatness I hold

من لیاقت آن عظمتی که در اختیار دارم را دارم.

I don’t know where I’m going but I’m going

نمی دانم کجا می روم اما می روم.

Fill your life with experiences so you always have a great story to tell

تجربیات زیادی در زندگی کسب کنید تا همیشه یک داستان عالی برای گفتن داشته باشید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای واتساپ

I strive to impress myself

من سعی می کنم خودم را تحت تأثیر قرار دهم.

Be a warrior, not a worrier

یه جنگجو باش نه یک ترسو.

Stay humble. Be kind. Work hard

متواضع بمان. مهربان باش. سخت کار کنید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای تلگرام

How we live our life is far more important than how we say we live our life

نحوه زندگی ما بسیار مهمتر از نحوه بیان چطور زندگی کردن ما است

Cry a river. Build a bridge. Walk over it

برای رودخانه ای که با اشک هایت ساختی پلی بساز و از روی آن عبور کن.

It isn’t History that creates Heroes. It’s Heroes that create History

این تاریخ نیست که قهرمان می آفریند. این قهرمانان هستند که تاریخ را خلق می کنند.

متن بیو

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای اینستاگرام

The man who has no imagination has no wings

بشری که تخیل ندارد، بال ندارد.

Dream big, work hard, stay focused, and live a life no one can even think of

رویاهای بزرگ داشته باشید، سخت کار کنید، هوشیار باشید و زندگی داشته باشید که هیچکس حتی فکرش را هم نمی کند.

Normality is like a paved road. It’s comfortable to walk on but no flowers grow on it

حالت عادی مانند یک جاده آسفالته است. راه رفتن روی آن راحت است اما هیچ گلی روی آن رشد نمی کند.

بیو واتساپ

You are a tornado with pretty eyes and a heartbeat

شما گردبادی با چشمهای زیبا و ضربان قلب هستید

Stars in our eyes ‘cuz we’re having a good time

ستاره ها در چشمان مان هستند، چون اوقات خوبی را می گذرانیم

If you ran like your mouth, you would be in good shape

اگر مثل دهان تان می جنبیدید، حتما اندام خوبی داشتید.

بیو تلگرام

If your dreams Don’t scare you they are not big enough

اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند یعنی به اندازه کافی بزرگ نیستند.

They say if you dream a thing more than once, it‘s sure to come true

آنها می گویند اگر چیزی را بیش از یک بار در خواب ببینید، مطمئناً به حقیقت می پیوندد.

I know you, I walked with you once upon a dream

من شما را می شناسم ، روزی در خواب با شما قدم زده ام.

بیو واتساپ

بیو اینستاگرام

One-day reality will be better than my dreams

واقعیت یک روزه بهتر از رویاهای من خواهد بود.

When you cease to dream, you cease to live

وقتی از رویاپردازی دست می کشید، دیگر زندگی نمی کنید.

Aspire not to have more, but to be more

آرزو کنید که بیشتر نداشته باشید، بلکه بیشتر باشید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

Build your dreams or someone else will hire you to build there

رویاهای خود را بسازید وگرنه شخص دیگری شما را برای ساختن رویاهای خود استخدام می کند.

متن بیو انگلیسی

That’s why they call it the American Dream because you have to be asleep to believe it

به همین دلیل آنها آن را رویای آمریکایی می نامند، زیرا شما باید در خواب باشید تا باور کنید.

A man is not old until his regrets take the place of his dreams

انسان تا زمانی که افسوس هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

بی واتساپ

متن بیو

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

متن بیو انگلیسی انگیزشی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
فرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند، بنایی ماندگار بنا نهد.

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می شود…

Your life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد…

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای واتساپ

All are not good cooks, who carry long knives.

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

The secret of success is to know something that nobody else knows.
رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی دانند …

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.
موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

متن بیو انگلیسی

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای تلگرام

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.
موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می کنی بسنج!

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی برای اینستاگرام

First say to yourself what you would be
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

You miss 100% of the shots you don’t take.

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

جملات بیو انگلیسی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن بیو تلگرام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem

مشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

بیو واتساپ

The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

بیو تلگرام

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

بیو انگلیسی

بیو اینستاگرام

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

BEGIN while others are procrastinating

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعلل اند.

SAVE while others are wasting

صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید