اگر قصد دارید متنی را برای بیوی تلگرام،واتساپ و اینستاگرام خود انتخاب کنید بهتر است سراغ متن های کوتاه، پر معنا و مفهومی بروید. از طرفی برخی افراد نیز بر حسب سلیقه علاقه ی زیادی به متن های انگلیسی برای بیوی خود دارند و دوست دارند متنی را به زبانی غیر از زبان فارسی به عنوان بیو بنویسند. تانما در این مطلب ده ها متن بیو انگلیسی غمگین را گردآوری کرده است؛

متن هایی غمگین برای بیو انگلیسی

Think Before You Speak, Words Can Hurt

قبل از صحبت کردن فکر کنید، کلمات ممکن هست آسیب برسونن.

One day u Will cry 4 me like i cried 4 u.

یک روز همون طور که من برات گریه کردم تو برای من گریه خواهی کرد.

Broken Hearts Hurt More Than Broken Bones.

قلب های شکسته بیشتر از استخوون های شکسته درد می کنن.

جملات بیو

Silent people have the greatest heart.

افراد ساکت بزرگ ترین قلب رو دارن.

It May Hurt To Get Go, But Sometimes It Hurts More To Hold On.

ممکن هست رفتن دردناک باشه، اما گاهی نگه داشتن دردناک تر هست.

ι need нappιly ғroм тнe вoттoм oғ мy нearт

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل

بیو واتساپ

silence isn’t empty,
It’s ful of answers.

سکوت تهی نیست..
بلکه سرشار از جواب است!

It was dropped for me and for the other places

برای من قطره بود و برای دیگران دریا

It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

متن بیو غمگین

بیو تلگرام

I was his moon, until the night was over.

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

Those Who Cry The Loudest Are Not Always The One Are Hurt The Most.

کسانی که بلند ترین گریه رو می کنن همیشه اون هایی نیستن که بیشترین آسیب رو دیدن.

Im always laughing but im never happy

مَــن هَمیشِه میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

بیو اینستاگرام

I’m just so unbelievably sad and I don’t know why.

من فقط به شکل غیر قابل باوری ناراحتم و نمی دانم چرا

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

متن بیو واتساپ

Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.

اگر چه جهان پر از رنج است، اما سرشار از غلبه بر آن نیز هست.

Sorrow is like a precious treasure, shown only to friends.

غم و اندوه مانند یک گنج گرانبها است که فقط به دوستان نشان داده می شود.

silence isn’t empty,
It’s ful of answers.

سکوت تهی نیست.
بلکه سرشار از جواب است!

متن بیو واتساپ

متن بیو تلگرام

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

غم و اندوه همیشه میراث گذشته است؛ پشیمانی ها درد های حافظه هستند.

.The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود.

Pain is the only thing that’s telling me, I’m still alive.

درد تنها چیزی است که به من می گوید، من هنوز زنده ام.

متن بیو اینستاگرام

Smiling has always been easier than explaining why you’re sad.

لبخند زدن همواره آسان تر از توضیح دادن این موضوع است که چرا ناراحتی.

When sorrows come, they come not single spies, but in battalions.

وقتی غم ها می آیند، تنها نیستند، لشکری با خود همراه دارند!

Tears are words that need to be written.

اشک ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند.

جمله انگلیسی غمگین برای بیو

What a lot of people can’t understand is “sorry” is not eraser!

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست!

Dear Hear, please stop getting involved in everything. Your job is to pump blood that’s it.

قلب عزیز، از اینکه درگیر همه چیز شوی، دست بردار. کار تو این است که خون را پمپ کنی.

Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.

غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که عیار زندگی را ثابت می کند.

متن بیو

متن انگلیسی غمگین برای بیو واتساپ

I was his moon, until the night was over.

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

Dear Past, stop tapping me on the shoulders, I don’t want to look back!

گذشته عزیز، از زدن روی شانه های من دست بردار، من نمی خواهم به عقب نگاه کنم!

The worst kind of pain is when you’re smiling to stop the tears from falling.

بدترین نوع رنج وقتی است که لبخند می زنی تا جلوی ریختن اشک ها را بگیری.

متن انگلیسی غمگین برای بیو تلگرام

No person deserves your tears and who deserves them won’t make you cry.

هیچکس سزاوار اشک های تو نیست و آنکه لایق آنهاست، تو را به گریه نمی اندازد.

We gather strength from sadness and from pain Each time we die we learn to live again.

ما قدرتمان را از غم و اندوه و رنج می گیریم؛ هربار که می میریم یاد می گیریم که دوباره زندگی کنیم.

.When you don’t have love, it’s like there’s a party going on, and everybody was invited, except for you.

وقتی شما عشقی نداشته باشید. شبیه این است که مهمانی در حال برگزاری باشد و همه افراد به غیر شما دعوت باشند.

متن انگلیسی غمگین برای بیو اینستاگرام

.I am older at twenty than a lot of people who have died.

من در سن بیست سالگی پیرتر از بیشتر افرادی هستم که مرده اند

I have made a lot of mistakes but you will never be one of them

من اشتباهات زیادی انجام دادم ولی تو هیچ وقت یکی از اون ها نخواهی بود.

.I am crazy sad, and somewhere deep inside, all I want is to fly.

من به شدت ناراحتم و جایی در اعماق وجودم همه چیزی که می خواهم این است که پرواز کنم

بیو غمگین انگلیسی

جملات انگلیسی غمگین برای بیو

.You meet everyone twice in this life, when they come and when they go.

شما هر کس را دو بار در این زندگی می بینید، وقتی که آن ها می آیند و وقتی که آن ها می روند.

. It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

.The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

بیوی غمگین انگلیسی

.I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.

من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.

.love is like war
easy to start
and difficult to end
عشق مثل جنگ میمونه
شروع کردنش خیلی آسونه
اما پایان دادنش سخته

S M I L E no one careѕ aвoυт yoυr ѕadneѕѕ

بخند، هیچكَس به غمت اهمیت نمیده

متن بیو انگلیسی غمگین

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان تمام موزیک های عاشقانه در مورد تو شد.

.I have a sense of the crockery that really tears, but someone does not believe

حس اون تمساحی رو دارم که واقعا اشک می ریزه ولی کسی باورش نمیکنه.

One's gone … but nobody is here

یک نفر رفته... ولی هیچکس اینجا نیست

بیو واتساپ

متن بیو انگلیسی غمگین برای واتساپ

The most oppressed man who is not the other one's name, the following

مظلوم ترین آدم اونیه که دم آخرمیگه یعنی دیگه برنمیگرده

No one is alone! Only, with the one that should not

هیچکس تنها نیست!

فقط، با اونی که باید نیست

..When you warm and cool my glass, it leaves cracks, the human heart has a place

تو یه استکانم سرد و گرم کنی تَرَک می بینه،

دل آدمیزاد که دیگه جای خود داره..

متن بیو انگلیسی غمگین برای تلگرام

..Love is short and forgetfulness is how long

عشق كوتاه است و

فراموشى

چقدر طولانى..

..It takes your heart and you have no choice but to remain silent

‏دلت می گیره و راهی جز سکوت نداری ..

.Get rid of this crazy "heart" vector games that will provide a way for you

دست ازاین دیوانه بازی های خود بردار "دل"

ماندنی باشد خودش راهی مهیا می کند.

متن بیو انگلیسی غمگین برای اینستاگرام

.But I wish you understood that love is not just about getting, it keeps

ولی کاش بفهمید دوست داشتن فقط به دست آوردن نیست، نگه داشتنه.

..I am the one who sees and says nothing and thinks you did not see

‏من همونی ام که میبینه و هیچی نمیگه و فکر میکنی ندید ..

Time does not change anyone, it just teaches you that people are not always what you think they are

گذشتِ زمان کسی رو عوض نمی کنه

فقط بهت یاد میده که آدم ها همیشه اونی که تو فکر می کنی نیستن

متن بیو غمگین انگلیسی

بیو واتساپ

!...Sir, we are tired of pretending to be strong! Let someone come and ask us so weakly

‏آقا ما دیگه از تظاهر به قوی بودن خسته ایم! یكی بیاد كه مارو همینجوری ضعیف بخواد…!

! Loneliness is not my destiny, it is my preference

تنهایی تقدیر من نیست، ترجیح منه!

.Tears are words that need to be written

اشک ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند

بیو تلگرام

The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

کلمه "شادی" معنایش را از دست می دهد اگر با ناراحتی در تعادل نباشد.

Every human walks around with a certain kind of sadness.

هر انسانی با نوع خاصی از ناراحتی در حال حرکت است.

The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

بیو اینستاگرام

You meet everyone twice in this life, when they come and when they go.

شما هر کس را دو بار در این زندگی می بینید، وقتی که آن ها می آیند و وقتی که آن ها می روند.

I don’t even remember why I’m wasting all these tears on you.

حتی یادم نمیاد چرا همه این اشک هایم را برای تو هدر دادم

I understand that nobody understands me, but I can’t be someone I’m not.

من می فهمم که هیچ کس من را نمی فهمد اما من نمی توانم کسی باشم که نیستم

جملات بیو

متن بیو انگلیسی غمگین

I am crazy sad, and somewhere deep inside, all I want is to fly.

من به شدت ناراحتم و جایی در اعماق وجودم همه چیزی که می خواهم این است که پرواز کنم

No one stays for you. Everybody stays depending on their need for you.

هیچ کس برای تو نمی ماند. هر کسی بسته به نیاز هایش برای تو می ماند

I'm always where the sun don't shine.

من معمولا جایی هستم که خورشید در آن نمی درخشد

جملات بیو غمگین انگلیسی

I wish I could give you my pain just for one moment so you can understand how much you hurt me.

امیدوار بودم میتوانستم حتی برای یک لحظه دردی که دارم را به تو بدهم تا بدانی که چه مقدار به من صدمه زده ای

Come back! Even as a shadow, even as a dream.

برگرد! حتی به عنوان یک سایه، حتی به عنوان یک رویا

Love will destroy more than it can fix.

عشق بیشتر از این که اصلاح کند ویران می کند

متن بیو انگلیسی غمگین

The more I try to explain myself, the less I understand myself.

هر چه بیشتر سعی می کنم خودم را شرح بدهم، کمتر خودم را می فهمم

I miss the person I was before I met you.

من کسی را که پیش از تو بودم فراموش کردم

The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.

دردناک ترین چیز از دست دادن خودتان در فرایند دوست داشتن شخص دیگری است و این که فراموش کنید شما هم انسان خاصی هستید.

بیوی غمگین

بیوی غمگین انگلیسی

You never know when you might be seeing someone for the last time.

شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است آخرین باری باشد که کسی را می بینید

I’m just so unbelievably sad and I don’t know why.

من فقط به شکل غیر قابل باوری ناراحتم و نمی دانم چرا

Some kill, some steal, some break your heart.

بعضی ها می کشند، بعضی ها دزدی می کنند، بعضی ها قلب شما را می شکنند.

بیوی انگلیسی غمگین

I have never seen the ocean, she said, but I think about it often— whenever I cry.

او می گوید من تا کنون اقیانوس را ندیده ام اما اغلب مواقع درباره آن فکر می کنم. هر زمان که گریه می کنم

Dear Past, stop tapping me on the shoulders, I don’t want to look back

گذشته عزیز، از زدن روی شانه های من دست بردار، من نمی خواهم به عقب نگاه کنم

Everytime people ask me if I’m okay, it’s just a reminder that I’m not

هر زمان مردم از من می پرسند حالت خوب است، تنها به یادم می آورد که حالم خوب نیست

متن بیو انگلیسی غمگین

Monsters don’t sleep under your bed, they scream inside of your head

هیولاها در زیر تخت شما نمی خوابند، آن ها در دورن سر شما فریاد می کشند.

I sleep to escape from reality

من می خوابم تا از واقعیت ها فرار کنم

I’ll be alright. One day. Just not today

من خوب خواهم شد، یک روزی، فقط امروز نه!

بیوی غمگین انگلیسی

جملات بیو

I forgive a lot, but I never forget what’s said and done

من خیلی وقت ها بخشیده ام، اما هرگز فراموش نکردم آن ها چه گفتند و چه کردند

You knew exactly what you were doing, that’s what hurts the most”

تو دقیقا می دانی که چه کار کرده ای و همین چیزی است که بیشتر صدمه می زند

Smiling has always been easier than explaining why you’re sad

لبخند زدن همواره آسان تر از توضیح دادن این موضوع است که چرا ناراحتی

متن بیو انگلیسی غمگین برای واتساپ

Sadness is also a kind of defense

ناراحتی روش برای دفاع کردن است

Waiting is painful Forgetting is painful But not knowing which to do is the worse kind of suffering

انتظار دردناک است، فراموشی دردناک است، اما بدترین نوع رنج آن است که ندانی کدام را انجام دهی!

The worst kind of pain is when you’re smiling to stop the tears from falling.

بدترین نوع رنج وقتی است که لبخند می زنی تا جلوی ریختن اشک ها را بگیری.

متن بیو انگلیسی غمگین برای تلگرام

Nothing is more depressing than having everything and still feeling really sad

هیچ چیز دپرس کننده تر از داشتن همه چیز و در عین حال داشتن حس افسردگی نیست

Only if I could get a mask to hide the pallor of the pain you gifted

فقط کاش بتوانم ماسکی بزنم، تا رنگ پریدگی ناشی از دردی که به من هدیه دادی را پنهان کنم

We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim.

ما باید بفهمیم که ناراحتی یک اقیانوس است و گاهی ما در آن غوطه ور خواهیم بود در حالی که سایر روز ها ما مجبوریم که در آن شنا کنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید