کاملترین نمونه متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

نوشتن یک متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی کار ساده ای نیست اگر این روزها قصد نوشته یک متن تسلیت فوت خواهر به زبان انگلیسی را برای ابراز همدردی با دوست ، همکار ، اقوام و یا معلمتان دارید ما در تانما کاملترین نمونه های متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی را برای شما گردآوری کرده ایم با ما همراه شوید .

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Your family, as well as yourself, are in my heart and in my thoughts. My sincere condolences on the passing of your Sister.
تو و خانواده ات همیشه در قلب و در افکار من هستند. درگذشت خواهرتان را صمیمانه تسلیت می گویم.

There’ll never be anyone quite like your sister. Our most sincere condolences to you and your family
هرگز کسی شبیه خواهر شما نخواهد بود.این ضایعه را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت می گویم.

Your sister was one of the kindest people I’ve ever had the pleasure to know. I'm deeply sorry for your loss.
خواهر شما یکی از مهربان ترین افرادی بود که می شناختم . من این غم بزرگ را از صمیم قلب تسلیت می گویم.


Your sister meant a lot to us all, and we were deeply saddened when we heard the news. Please accept our deepest condolences.
خواهر شما برای همه ما ارزش زیادی داشت و با شنیدن این خبر به شدت متأسف شدیم. عمیق ترین تسلیت ما را پذیرا باشید.

تسلیت مرگ خواهر


I know that you and your sister were close, and I want to let you know that my prayers are with you and that I’m sorry for your loss.

من می دانم که شما و خواهرتان با هم صمیمی بودید و هموار و برای از دست دادن شما متاسفم

I never knew your sister, but I can only imagine the pain that you’re going through. Please accept my sincerest condolences as you go through this tough time.


من هرگز خواهرت را نشناختم، اما فقط می توانم دردی را که داری متحمل می شوی تصور کنم. صمیمانه ترین تسلیت های من را در این دوران سخت بپذیرید.

Your sister may have passed, but her memory will always be in my heart and on my mind. She was and is loved, and I'm extremely sorry for your loss.

خواهرت ممکن است از دنیا رفته باشد، اما یاد او همیشه در قلب و ذهن من خواهد بود. او دوست داشتنی بود و هست و من بابت غم از دادن خواهرت بسیار متاسفم

Words don’t do justice to how I feel for you right now, as you bear the burden of the passing of your sister. If there is any way I can share this burden with you to help you through, I’m available to do so.


کلمات نمی توانند احساس واقعی را نشان دهند ،می دانم که شما بار مرگ خواهرتان را به دوش می کشید. دوست دارم در تحمل این غم در کنار شما و همرته با شما باشم و برای کمک به شما آماده ام .

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Throughout our friendship, your sister was always there to play a part in the fond memories we share. She’ll not be forgotten. Please extend my condolences to the rest of the family.


روزهای دوستی من با خواهر شما سرشار از خاطرات شیرینی است که او در نقش بستن آنها موثر بوده است . او فراموش نخواهد شد لطفا از قول من به بقیه خانواده هم تسلیت بگو .

تسلیت فوت خواهر

She was your sister, but she was also the sister I never had. I will miss her dearly, and I am so sorry for what you’re going through. Please accept my condolences.

او خواهر شما بودو خواهری بود که من هرگز نداشتم. دلم برایش تنگ خواهد شد و برای غمی که داری متاسفم. تسلیت مرا پذیرا باشید

من می دانم که شما و خواهرتان با هم صمیمی بودید و می خواهم به شما اطلاع دهم که دعای من همراه شماست و برای از دست دادن شما متاسفم


She left us all far too soon. Our thoughts and prayers are with you as you cope with the loss of your sister.
او خیلی زود همه ما را ترک کرد. فکر و دعای ما با شماست تا با از دست دادن خواهرتان کنار بیایید.

The impact she made in the lives of those around her, is a testament to the kind of person she was. I am so sorry for the loss of your sister.
تأثیری که او در زندگی اطرافیانش گذاشت، گواهی بر نوع شخصیت اوست. برای از دست دادن خواهرت خیلی متاسفم


It was an honor to have gotten to know your sister. She was a wonderful person, and I’m sorry for your loss.
باعث افتخار بود که با خواهرت آشنا شدم. او شخص فوق العاده ای بود و من برای غم از دست دادنش برای شما متاسفم.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Our prayers are with you, and the Lord is with you to strengthen you, as you mourn the loss of your sister. Take comfort knowing that you’re not alone through all of this.
دوست من بدان که همواره دعاگوی تو هستم و در حالی که در غم از دست دادن خواهرتان سوگواری می کنید خداوند با شما است تا شما را یاری کند،.اینها را بدان و خاطر آسوده باش.

Your sister was one of the brightest people I’ve ever known. She’ll be deeply missed amongst all who ever knew her. My sympathies to you and your family.

دوست من خواهرت یکی از باهوش ترین افرادی بود که من تا به حال می شناختم. همه کسانی که او را می شناختند بسیار دلتنگ او خواهد شد. من به شما و خانواده تان همدردی می کنم و تسلیت عرض می نمایم.

متن تسلیت فوت خواهر


Please accept my sympathies over the loss of your beloved sister. If there is anything at all that I could do to help you get through this, please let me know.
همدردی من را در فقدان خواهر عزیزتان بپذیرید. اگر کاری هست که بتوانم انجام دهم تا از پس این مشکل بربیایید، لطفاً به من اطلاع دهید.

I’ll never forget the sense of humor and wit of your sister. She’ll be sorely missed, and I’d like to extend my condolences to you and your family.

من هرگز حس شوخ طبعی و طنازی خواهرت را فراموش نمی کنم. برای او به شدت دلتنگ خواهم شد، و من مایلم غم از دست دادن او را به شما و خانواده تان تسلیت بگویم.

No words can describe how sorry I am for your loss.

هیچ کلمه ای نمیتواند حجم غم و ناراحتی ما در این مصیبت بیان کند

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Words fall short of expressing my sorrow. My condolences.

کلمات برای بیان غم و اندوه من کوتاه هستند. تسلیت می گویم .

I’m always there in your hour of need. May her soul rest in peace.

من همیشه در کنارت هستم ، روحش در آرامش باد

متن تسلیت به زبان انگلیسی

Someone so special can never be forgotten..

کسی که اینقدر خاص است هرگز فراموش نمی شود.

I will be thinking of you in this moment of pain

در این روزهای سخت در کنارت هستم.

I am thinking of you, at this time of loss.

من در این حادثه دردناک در کنار تو و همدل و همراه تو هستم

He always had time to listen, and give advice and assistance when it was needed.

او همیشه برای همه گوش شنوا بود ، و در مواقع لازم مشاوره و راهنمایی می کرد.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Our hearts go out to you in your time of sorrow.

ما با قلبمان در این غم اندوه در کنار شما هستیم .

Our collective hearts are heavy with sympathy.

در این غم قلب ما مملو از غم و درد است

We are sharing in your sorrow with love and friendship. Our condolences.

ما با عشق و دوستی در غم شما شریک هستیم. تسلیت ما را بپذیر .

متن تسلیت به زبان انگلیسی

We stand by our uncle, in a time where his beloved wife passed away

دایی عزیز در این روزهای سخت از دست دادن خواهرت در کنارت هستیم . روحش شاد

When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure.

وقتی کسی که دوستش دارید تبدیل به یک خاطره شود ، خاطره به یک گنج تبدیل می شود.

Words fall short of expressing my sorrow for your loss.

واژه ها نمی توانند غم و اندوه مرا برای فقدان آن عزیز بیان کنند

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

We pray that your heart and soul will find peace and comfort during this difficult time.

ما دعا می کنیم که قلب و روح شما در این دوران سخت آرامش پیدا کند.

May the memories of [Deceased name] help you find peace.

باشد که خاطرات [نام متوفی] به شما در یافتن آرامش کمک کند.

متن تسلیت رسمی فوت خواهر به انگلیسی

May you be comforted by the outpouring of love surrounding you.

باشد که با جاری شدن عشق در اطراف شما آرامش پیدا کنید.

May your heart and soul find peace and comfort.

امیدورارم که قلب و روح شمابه زودی آرامش و آسایش را بیابد.

We are very saddened to hear of your loss.

از شنیدن خبر مصیبت وارده بر شما بسیار متأسفیم.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

My family’s hearts are with you and your family.

قلب خانواده من با شما و خانواده شماست.

Dear [Name], we are so sorry for your loss. [Name] and I are thinking about you and your family during this very difficult time.

[نام] عزیز ، ما برای مصیبت وارده بر شما بسیار متاسفیم. [نام] و من در این دوران بسیار سخت به فکر شما و خانواده شما هستیم.

So sorry to hear of [Name] passing. My condolences to you and your family.

از شنیدن خبر درگذشت [Name] بسیار متاسفم. به شما و خانوادهتان تسلیت عرض میکنم.

We are deeply sorry for your loss. Please accept our condolences and may our prayers help comfort you.

ما برای از مصیبت وارده بر شما عمیقا متأسفیم. تسلیت ما را بپذیرید و امیدواریم که دعاهای ما به شما آرامش دهد.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

We hold you close in our thoughts and hope you know you can lean on us for whatever you may need. Sincere condolences

ما به فکر شما و در کنار شما هستیم و امیدواریم بدانید که می توانید برای هر چیزی که نیاز دارید به ما تکیه کنید. تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید

It was truly a pleasure to have gotten to know [Name]. He/she will be missed dearly.
آشنایی و وستی با [نام] واقعاً برای ما لذت بخش بود و به زودی برای او دلتنگ خواهیم شد

[Name], sorry to hear of your father’s passing. I’ll always remember the huge smile on your face and light in your eyes whenever you spoke of him. My sincere condolences.

[نام] ، متأسفم که خبر فوت خواهرتان را شنیدم. من همیشه لبخند بزرگ روی صورت و نور چشم های شما را هر زمان که از او صحبت می کنید به یاد می آورم. صمیمانه تسلیت می گویم .

پیام تسلیت رسمی به زبان انگلیسی

We hope this card finds you surrounded by love and compassion. Our most heartfelt condolences.

امیدواریم این کارت شما را در محاصره عشق و شفقت قرار دهد. از صمیم قلب تسلیت می گوییم.

[Name] passing is devastating news. Please accept my sincere condolences.

[نام] کوچ و عبور یک خبر ویرانگر است. لطفا تسلیت صادقانه من را بپذیرید.

[Name] and family, I’m so sorry for your loss. [Name] was a great friend. You both raised such a beautiful family. Our prayers are with you.

[نام] و خانواده ، من بابت مصیبت وارده بر شما بسیار متاسفم . [نام] یک دوست عالی بود. شما هر دو چنین خانواده زیبایی را پرورش دادید.ما دعا گوی شما هستیم.

Eternal peace to your Father. May God watch over your family and bless them with his goodness.

درود بر خواهرتان خداوند مراقب خانواده شما باشد و به آنها خیر و برکت عنایت فرماید.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Our condolences on the passing of your mother. May time help you heal and bring you peace.

درگذشت خواهرتان را تسلیت می گوییم. باشد که زمان به شما در درمان و آرامش کمک کند

Our sincere condolences, we are so sorry for your loss. Always thinking of you and your family.

صمیمانه تسلیت می گوییم ، ما نیز بابت این مصیت وارده به شما بسیار متاسفیم. همیشه به فکر خودت و خانواده ات باش.

متن تسلیت انگلیسی

[Name], my thoughts and prayers are with you and your family at this sad time.

[نام] ، در این روزهای پر از غم همواره در کنارت هستم

My sincere condolences on the passing of your Dad. He was a great man and an awesome teacher.

درگذشت خواهر شما را صمیمانه تسلیت می گویم. او یک مرد بزرگ و یک معلم عالی بود.

Death relieves our loved ones of their suffering, but it puts us in pain… what a conflict. We are sorry for your loss.

مرگ عزیزان ما را از رنج رهایی می دهد ، اما ما را دردناک می کند ... چه درگیری ای. ما برای این مصیبت جانکاه متاسفیم.

Sending you lots of love and comfort, we are so sorry for your loss.
با ارسال عشق و آرامش فراوان ، برای مصیبت وارده بر شما متاسفیم.

I appreciate knowing that your Mom is now present with our Lord.

من از دانستن اینکه خواهر شما اکنون نزد پروردگار ما حضور دارد مسرورم روحش شاد

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Let me offer my sincere condolences to you.
اجازه دهید صمیمانه تسلیت خود را به شما عرض کنم.

May you find comfort in knowing you are not alone, you are surrounded by those who care for you.

باید بدانی که تو تنها نیستی و همه کسانی که دوستت دارند در کنارت هستند .

Please remember that we love and care about you and will be here for you always

به خاطر داشته باشی که ما شما را دوست داریم و به شما اهمیت می دهیم و همیشه در کنار شما خواهیم بود

متن تسلیت دوستانه فوت خواهر به انگلیسی

I was deeply saddened to hear of your Mom’s passing. God Bless her, she was a wonderful person.

از شنیدن درگذشت خواهرتان بسیار ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه ، او فرد فوق العاده ای بود.

May loving memories of [Name] comfort you. My heartfelt condolences.

باشد که خاطرات عاشقانه از [نام] به شما آرامش دهد. تسلیت قلبی من را بپذیر

The loss of a loved one is never easy, but know we are with you through your grief.

از دست دادن یک عزیز هرگز آسان نیست ، اما بدانید که ما در غم و اندوه شما با شما هستیم.

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

متن تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

We are thankful to be a part of your life and hope we can offer comfort and strength during your time of need.

ما از اینکه از دسئتان شما هستیم خوشحالیم و امیدواریم که بتوانیم در روزهای سخت مرهمی بر غم ها و ناراحتی هایتان باشیم.

My sincere condolences over the loss of [Name]

تسلیت صمیمانه من برای از دست دادن [نام]

متن تسلیت دوستانه به زبان انگلیسی

People like [Name] are truly rare. Please accept my heartfelt condolences
افرادی مانند( نام )واقعاً کمیاب هستند. لطفا تسلیت قلبی من را بپذیرید

Take solace in the fact that [Name] is in a better place, till we meet him/her again, may he/she continue to rest with the Lord. Be strong.

به این خاطر آرامش بگیرید که [نام] در مکان بهتری است ، تا زمانی که دوباره او را ملاقات کنیم ، او در جوار رحمت حق در آرامش و امنیت است قوی باش.

پیام تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

Remembering you and [Name] today and always. Please accept our deepest sympathy.

امروز و همیشه به یاد شما و [نام] هستیم لطفاً همدردی و تسلیت ما را بپذیرید.

My deepest condolences to the entire family. Our prayers and thoughts are with you all. May God keep you strong and united through this tough time.

این مصیبت را به هما خانواده شما تسلیت عرض می کنم. دعا و اندیشه ما با همه شماست. خداوند شما را در این دوران سخت قوی و متحد نگه دارد.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید