تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در قم

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در قم

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید